Đi về quyết liệu làm sao,
Em nay quyết vào, lập chốn cho xong.
Chàng như con nhạn trong cung,
Em như con én lượn vòng bao lơn.
Anh rằng anh chửa vợ con,
Em còn thực gái còn son đứng ngoài.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001