Đi tu nỏ thấy ở chùa,
Nương theo bóng Phật, bán mua phàm trần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001