Đi ra tưởng vóc đại hồng,
Tới gần mới biết vải sồng nhuộm nâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001