Đi ra gặp bạn giữa đường,
Cùng bằng tiến sĩ trong trường mới ra.


Khảo dị:
Ra đi mà gặp bạn vàng,
Cũng
bằng tiến sĩ đậu tràng mới ra.
Vừa ra gặp bạn giữa đường,
Cũng bằng tiến sĩ trong trường bước ra.
Vừa ra gặp bạn giữa đường,
Cũng bằng tiến sĩ trong trường đi ra.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970