Đi ra, chơi nước nghiêng trời,
Về nhà không có một nơi cúi đầu.


Khảo dị:
Đi ra nghiêng nước nghiêng trời,
Về nhà không có một nơi cúi đầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001