Đi qua trước cửa vườn đào,
Thấy hoa thiên lý muốn vào hái chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001