Đi qua trước cửa nhà thờ,
Thấy bức sáo vẽ mà ngơ ngẩn sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001