Đi qua thấy cảnh tưng bừng,
Tay gò cương ngựa, chân dừng bánh xe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001