Đi qua nghe tiếng em đàn,
Lá vàng xanh lại, sen tàn trổ hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001