Đi qua nghe tiếng em đàn,
Cá mười khe đứng lại, chim trên ngàn đậu im.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004