Đi ngang thấy ngọn đèn chong,
Thấy em nho nhỏ muốn bồng mà ru.
Đôi ta thương mãi, nhớ lâu,
Như sông nhớ nước, như dâu nhớ tằm.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006