Đi ngang thấy búp hoa sen,
Muốn vào mà bẻ sợ không quen chúa nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001