Đi ngang thấy búp hoa đào,
Muốn vào mà bẻ sợ bờ rào lắm gai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001