Đi ngang qua đình, lột nón chào thần,
Hạc chầu thần đủ cặp, sao mình lẻ đôi?


Khảo dị:
Đi ngang qua đình, lột nón chào thần,
Hạc chầu thần đủ cặp, sao mình lẻ đôi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001