Đi ngang nhà nhỏ, thấy cây đèn đỏ, tôi thêm buồn,
Muốn dạm coi cho dễ ngặt đường xa xôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001