Đi ngang nghiêng nón không chào,
Làm thinh rứa mãi biết ngày nào cho quen.


Khảo dị:
Đi qua nghiêng nón không chào,
Làm thinh rứa mãi biết ngày nào cho quen.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001