Đi ngang nghe tiếng em than,
Phên thưa gió lọt trong gan não nùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001