Đi ngang nghe khói hương bay,
Nghe thầy tụng niệm ở đây có chùa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001