Đi ngang lên mũi xa kỳ,
Ngó ra lao Ré xiết chi nỗi sầu.
Kể sao cho xiết thương âu,
Ông bà ta trước bây giờ ở đây.
Cũng vì mưa tạt gió này,
Cho nên xiêu bạt chỗ này, chỗ kia.
Thân ta như cá trong đìa,
Việc quan chưa thấu sớm khuya cũng buồn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004