Đi ngang cất miệng muốn chào,
Sợ người làm biếng làm cao không ừ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001