Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
Đi đêm sợ kẻ gian tà
Nói vào thì ít, nói ra thì nhiều
Đất ném ao bèo, dao rạch xuống đất
Em hỏi thật, năm sáu người đã có ai chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001