Đi mô nỏ biết đi mô,
Thắp đèn mà đợi, tim khô hao dầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001