Đi mô mà nỏ thấy về,
Thắp đèn em đợi, dựa kề năm canh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001