Đi mô mà bỏ em đây,
Như chim chếch cánh, biết bay hướng nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001