Đi mô khỏi quán mụ Ò,
Khỏi chuông Lệ Đễ, khỏi đò Tam Giang.


Có sách ghi các địa danh trên thuộc làng Cao Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001