Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng,
Đường xa vạn dặm xin đừng nhớ thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001