Đi lâu mới biết đường dài,
Ở lâu mới biết con người phải chăng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001