Đi không lại trở về rồi,
Lấy gì mà đổ vào nồi để ăn?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001