Đi chợ hay ăn quà,
Chồng đánh chẳng chừa vẫn xôi chè với bánh đa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001