Đi chợ gặp phải đàn bà,
Đi cấy gặp phải Lý Cà làng Son.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001