Đi cày mà muốn được mùa,
Thì con phải lấy sao Tua làm chừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001