Đi buôn không lỗ thì lời,
Đi ra cho biết mặt trời, mặt trăng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)