Đi bộ thì khiếp Hải Vân,
Đi thuyền thì khiếp sóng thần hang Dơi.


Khảo dị:
Đi bộ thì khiếp Ải Vân,
Đi thuyền thì sợ sóng thần hang Dơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001