Đi đâu từ tối đến giờ,
Để cho thiếp đợi, thiếp chờ, thiếp trông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001