Đi đâu mang sách đi hoài,
Cử nhân không đỗ tú tài cũng không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001