Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà bỏ túi bạc, mà mang túi chì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001