Đi đâu mà vội lắm thay,
Tình kia còn nhớ nghĩa này hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001