Đi đâu mà chẳng xe dây,
Đến khi cả nước mượn chài ai cho.


Khảo dị:
Ngồi rồi sao chẳng xe gai,
Đến khi có cá mượn chài ai cho.
Ngồi rồi sau chẳng xé gai,
Đến khi nước mượn chài ai cho.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001