Đi đâu mà chẳng vào đây,
Hay là giận gió hờn mây không vào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001