Đi đâu mà chẳng thấy về,
Hay là ăn cận ngồi kề với ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001