Đi đâu mà chẳng nằm co,
Để cho nó đút sừng bò vào sau.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969