Đi đâu mà chẳng ăn de,
Đến khi hết của, ăn dè chẳng ra.


Khảo dị:
Đi đâu mà chẳng ăn re,
Đến khi ăn hết thì rè chẳng ra.
Đi đâu mà chẳng ăn re,
Đến khi hết của, thì rè chẳng ra.
Đi đâu mà chẳng ăn de,
Đến khi hết của thì dè chẳng ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001