Đi đâu mà chả cầm que,
Để chó cắn què lại còn kêu ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001