Đi đâu mà bỏ mẹ già,
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai nâng?


Khảo dị:
Ra đi bỏ mẹ ở nhà,
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dưng?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001