Đi đâu lả cả là cà,
Ông tầm phất lại gặp bà tầm phơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001