Đi đâu lả cả là cà,
Như chim lạc tổ, như ma lạc mồ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001