Đi đâu lưu lạc giang hồ,
Một năm mười hai tháng, tháng mô không rằm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001