Đi đâu cho lao khổ thân chàng,
Ở đây với rong hồ cạn bằng bòn vàng non cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001