Ði đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009