Đi đâu đi đó bần thần,
Đi về nhà vợ, mấy lần cũng đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001